Hozzájáruló nyilatkozat az Applikáció használatához során történő regisztráció adatkezeléshez

 

Hozzájárulok, hogy a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint adatkezelő az applikáció használatához szükséges regisztrációval összefüggésben a megadott személyes adataimat az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozathoz kapcsolódó applikáció használatának folyamatleírását megismertem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

az adatkezelés célja: a szolgáltatás igénybevétele érdekében, az applikáció által nyújtott kényelmi szolgáltatások használatához szükséges regisztráció, a regisztrációhoz szükséges mértékű adatkezelés.

kezelt adatok köre: az érintett e-mail címe és jelszava.

adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) alapján az érintett hozzájárulása.

adattárolás határideje: A hozzájárulás visszavonásáig. Az érintett törlési kérelmét követően azonnal törlésre kerülnek az adatok

adatfeldolgozó: Appentum Kft. (9023 Győr, Körkemence u. 8. adószám: 23572843-2-08), adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: az applikáció fejlesztője, karbantartója.

adatbiztonság:
Az adatkezelő az érintett személyek adatainak védelme céljából megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érekében, hogy a kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, és biztosítja, hogy az érintett által megadott személyes adatok az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történjenek.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
Az adatkezelő a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek adataihoz való hozzáférését.
A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
Az adatbiztonsági részletszabályokat az adatkezelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:

Adatkezelő neve: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Székhelye: 2800 Tatabánya, Csaba u. 19.
Adószám: 24201975-2-11
Cégjegyzékszám: 11-10-001682
Telefon: +36 34/ 515-200
Fax: +36 34/ 515-212

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

A fenti tájékoztatást és a nyilatkozathoz tartozó applikáció használatának mellékelt folyamatleírását tudomásul veszem és az adatkezeléshez hozzájárulok.